Betoniarstwo Nogaj
ul. Kiszkowska 48
62-010 Pobiedziska

(0-61) 81 77 694
ZAPYTANIE OFERTOWE
formularz kontaktowy

Separatory

Separatory tłuszczu są urządzeniami przeznaczonymi do usuwania ze ścieków technologicznych zawartych w nich olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz zawiesin przed ich wprowadzeniem do kanalizacji lub innego odbiornika.

Separator koalescencyjny są urządzeniami przeznaczonymi do podczyszczania wód deszczowych, roztopowych oraz ścieków technologicznych, z obiektów narażonych na niebezpieczeństwo skażenia terenu substancjami ropopochodnymi takie jak: stacje paliw, parkingi, płyty lotnisk, magazyny przeładunkowe paliw, myjnie samochodowe, warsztaty i serwisy samochodowe, zakłady energetyczne.

Separatory lamelowe oddzielają substancje ropopochodne, wykorzystując procesy flotacji i sedymentacji. Zanieczyszczone wody płynące w systemie kanalizacji deszczowej wpływają do separatora przez komorę wlotową, której konstrukcja zapewnia uspokojenie przepływu i jednoczesne ukierunkowanie strumienia ścieków. Oddzielanie zanieczyszczeń następuje podczas wielowarstwowego przepływu zanieczyszczonych wód przez pakiety lamelowe. Następnie oczyszczone ścieki trafiają do komory odpływowej (opcjonalnie z zamknięciem przeciwcofkowym). Zastosowana technologia oddzielania substancji ropopochodnych umożliwia dodatkowo zatrzymywanie łatwo sedymentujących zawiesin, gromadzonych na dnie komory separacji.
Osadniki

Po usunięciu piasku na większości oczyszczalni ścieki płyną do osadnika wstępnego, w którym następuje maksymalne usunięcie zawiesin łatwoopadających , głównie organicznych w wyniku fizycznego procesu sedymentacji. Żeby efektywność usuwania zawiesin była zadowalająca osadnik musi mieć odpowiednio długi czas przetrzymania ścieków oraz musza być zminimalizowane zaburzenia turbulentne, czyli zapewniona odpowiednio mała prędkość przepływu. Drugim istotnym zadaniem jest to by osadnik usuwał ze ścieków zawiesin lżejszych od wody- tłuszczy i części pływających, które nie zostały oddzielone w urządzeniach poprzedzających osadnik wstępny (głównie w piaskownikach napowietrzanych lub wydzielonych odtłuszczaczach).

Regulatory przepływu/dopływu służą do regulowania przepływu wody lub dopływu ścieków. Dotyczy kanalizacji deszczowej.